ขอขอบคุณ Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider II เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider II

Fujikura.svg

Fujikura_170627_0006

Fujikura_170627_0002

Fujikura_170627_0005

 

Tagged with →  
Share →