ลูกค้า : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ภาคไฟฟ้า

ลูกค้า : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ภาคไฟฟ้า

ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา ภาคไฟฟ้า
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบ กล่องวงจร และ อื่นๆ

3D Printer : Flashforge Creator Pro

Untitled-2 copy

3090

3088