ลูกค้า : อีโนเว รับเบอร์ (มหาชน)

ลูกค้า : อีโนเว รับเบอร์ (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

3D Printer :  Flashforge Creator Proirc IRC_170615_0001 IRC_170615_0004