fbpx

ลูกค้า: บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro+ พร้อมกับ Color Module ไปใช้ในงานด้านพิพิธภัณฑ์

3D Printer : Einscan Pro+ 

Accessory: Color Module

382u

Pico EinProPlus_180718_0024

Pico EinProPlus_180718_0017

Pico EinProPlus_180718_0018

Pico EinProPlus_180718_0019

Pico EinProPlus_180718_0020

Pico EinProPlus_180718_0021

Pico EinProPlus_180718_0022

Pico EinProPlus_180718_0023