ลูกค้า: บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Dreamer ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสินค้า บริการของบริษัท

3D Printer :  Flashforge Dreamer

Thaicom

ไทยคม_2052

ไทยคม_1962