fbpx

ลูกค้า: โรงพยาบาลเวชธานี

ลูกค้า: โรงพยาบาลเวชธานี

ขอขอบคุณ โรงพยาบาลเวชธานี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ MiiCraft 125 ไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : MiiCraft 125