fbpx

ลูกค้า: คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ลูกค้า: คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการสอนนักศึกษา

3D Printer :Flashforge Creator Pro