fbpx

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา

3D Printer : Flashforge Creator Pro