ลูกค้า : สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา

ลูกค้า : สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา

ขอขอบคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อไปประกอบการเรียนการสอน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และ ออกแบบอาคารต่อไปครับ

3D Printer : Flashforge Creator Pro

1403100705374

1403100790136

1403100794498

1403100830734

Untitled-1