ลูกค้า: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ลูกค้า: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ภาควิชาอุตสาหการ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max 660 ไปใช้ในการเรียนการสอนของนิสิต การวิจัย และงานอื่นๆต่อไป

3D Printer : FullScale Max 660