ลูกค้า: โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ

ลูกค้า: โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ

ขอขอบคุณ โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ลพบุรี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450 ไปใช้ในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : FullScale Max450