fbpx

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Printer : FullScale Max300