ลูกค้า: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้า: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge  Guider IIs ไปใช้ช่วยในการพัฒนาสินค้า Hard disk ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer :Flashforge  Guider IIs