ลูกค้า: The Whizdom 101

ลูกค้า: The Whizdom 101

ขอขอบคุณ บมจ.แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น 
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2s, Flashforge Adventurer3 จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan SE เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สำหรับประชาชน

3D Printer : Flashforge Adventurer 3

3D Printer : Flashforge Guider IIs

3D Scanner: Einscan SE

ลูกค้า: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2s,  และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan SE เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงาน

3D Printer : Flashforge Guider IIs

3D Scanner: Einscan SE

 

ลูกค้า: บริษัท แสนสิริ จำกัด

ลูกค้า: บริษัท แสนสิริ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท แสนสิริ จำกัด

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider IIs

บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในการเรียนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider IIs

ลูกค้า: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้า: บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge  Guider IIs ไปใช้ช่วยในการพัฒนาสินค้า Hard disk ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer :Flashforge  Guider IIs

ลูกค้า: L&E

ลูกค้า: L&E

ขอขอบคุณ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์แสงสว่างให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider IIs

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge  Guider IIs ไปใช้ช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer :Flashforge  Guider IIs

ลูกค้า: บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด

ลูกค้า: บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider IIs

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ช่วยในการสอนนักเรียน นักศึกษา

3D Printer :Flashforge Guider IIs

 

ลูกค้า: บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำก้ด

ลูกค้า: บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำก้ด

ขอขอบคุณ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด 
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider IIs