ลูกค้า: UNION BUTTON CORP., LTD.

ลูกค้า: UNION BUTTON CORP., LTD.

ขอขอบคุณ บริษัท ยูเนี่ยนบัททึน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs เพื่อใช้พัฒนาสินค้าของบริษัท ฯ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider IIs