ลูกค้า: บจก.เอเซีย เลเธอร์ โปรดักส์

ลูกค้า: บจก.เอเซีย เลเธอร์ โปรดักส์

ขอขอบคุณ บจก.เอเซีย เลเธอร์ โปรดักส์
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2s เพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าเครื่องหนังของบริษัทให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider 2s