fbpx

บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท เฟิรสท์ คอนเฟคชั่นเนอรี่ จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในการเรียนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider IIs