ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบคุณ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ช่วยในการสอนนักเรียน นักศึกษา

3D Printer :Flashforge Guider IIs