ลูกค้า: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลูกค้า: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer :Flashforge Creator Pro