fbpx

ลูกค้า: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลูกค้า: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max 660 และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro 2X ไปใช้ในการวิจัย และการสอนนักศึกษาต่อไป

ลูกค้า: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ลูกค้า: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ขอขอบคุณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan SE ไปใช้ในการวิจัย และการสอนนักศึกษาต่อไป

ลูกค้า: บริษัท ดแวล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ดแวล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ดแวล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro 2X ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

โครงการสแกนโครงกระดูกวาฬเพื่อการวิจัย

โครงการสแกนโครงกระดูกวาฬเพื่อการวิจัย

ในปี 2017 วาฬหัวทุยตัวหนึ่งเข้ามาเกยตื้นที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้ มันมีความยาว 10.78 เมตร หนัก 14.18 ตัน นักประดาน้ำพยายามช่วยมันให้กลับไปยังทะเลลึก แต่มันก็ยังว่ายน้ำกลับมายังชายฝั่ง สัณนิษฐานว่ามันคงมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง ในที่สุดมันก็ตายลง ซากวาฬได้ถูกเก็บไว้ในเมือง Huizhou เพื่อการศึกษาและหาทางป้องกัน ทั้งนี้ในภายหลังยังได้พบว่ามันกำลังตั้งครรภ์ และมีลูกน้อยอยู่ในท้องด้วย และผลจากการชัณสูตรพบว่ามีสารพิษในร่างกายของวาฬกว่า 12 ชนิด ส่งผลให้วาฬเสียชีวิตลง โครงกระดูกของมันถูกนำมาจัดแสดงในนิมรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการปกป้องชีวิตสัตว์น้ำตั้งแต่ปี 2019

เร็ว ๆ นี้โครงกระดูกของวาฬได้ถูกสแกนจากเครื่องสแกนสามมิติ Einscan 2X Plus แล้วนำไปประกอบเข้ากันใหม่ เพื่อช่วยให้ง่ายในการศึกษา และวิจัยในรายละเอียดที่มากขึ้น

ลูกค้า: โรงพยาบาลมหาสารคาม

ลูกค้า: โรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอขอบคุณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max 450 และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro 2x ไปใช้ในกิจการทางการแพทย์

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอขอบคุณ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider 2s, Formlabs Form 3 และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan-SE เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Printer : Flashforge Guider 2s, Formlabs Form 3 

    3D Scanner: Einscan-SE    

ลูกค้า: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลูกค้า: คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอขอบคุณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro 2x Plus จำนวน 2 เครื่อง เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Scanner:  Einscan Pro 2x Plus  

ลูกค้า: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลูกค้า: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator 3, Formlabs Form 3 และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro 2X เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Printer : Flashforge Creator 3, Formlabs Form 3  

3D Scanner: Einscan Pro 2X

 

ลูกค้า: วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ลูกค้า: วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอขอบคุณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator 3, Formlabs Form 3 พร้อมด้วย Form Wash และ Form Cure และเครื่องสแกนสามมิติ Einscan-Pro 2X เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Printer : Flashforge Creator 3,  Formlabs Form 2, Form Wash และ Form Cure

    3D Scanner: Einscan-Pro 2X    

ลูกค้า: บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max 660 และ เครื่องสแกนสามมิติ Einscan Pro 2X Plus ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องของบริษัทให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3D Printer :  Fullscale Max 660  Einscan Pro 2X Plus