ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge  Guider IIs ไปใช้ช่วยในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer :Flashforge  Guider IIs