fbpx

Survey 3D Scanner (สแกนสถานที่)

Reality Capture สถานที่เป็นอีกหมวดหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม โดยอาจแบบการใช้งานเป็น 2ส่วนคือ 360oTour การท่องเที่ยวดูสถานที่เสมือนจริง และอีกส่วนนำไปใช้ด้านการวัด/สำรวจ/เก็บรักษา BIM (Building Information Modeling) เอาไปใช้วัดขนาดขนาดห้อง ขนาดเครื่องจักร เพื่อคำนวนวางแผนการก่อสร้าง โดยหลักการเก็บข้อมูล 3มิติห้อง, สถานที่ indoor ทำโดยการถ่ายภาพส่วนต่างๆของห้อง จากจุดไปอีกจุดไม่เกิน 2เมตร นำข้อมูลที่ได้มาต่อใน Software เพื่อให้เกิดโมเดล 3มิติ (Point cloud หรือ Mesh) เพื่อไปใช้ต่อเชิงบันเทิง, ท่องเที่ยว, สร้างประสบการณ์เสมือน หรือ นำไปใช้เชิงวิเคราะห์วัด ขนาด ปริมาตร จัดเก็บ Digital Data ต่อไป

สามารถทำงาน Outdoor ได้เช่นกัน ในการ Survey สถานที่ หาระยะในระดับ 3มิติ วัดปริมาตรสถานที่ เอาไปใช้กับงานก่อนสร้าง AEC Architect – Engineering – Construction อนุรักษ์โบราณสถาน
สแกนสถานที่ 3D อาคาร, Virtual Tour, สร้างโลกเสมือน, Survey
Virtual Tour, 360oTour เก็บสถานที่เป็นข้อมูล Digital เพื่อนำมาให้คนมีประสบการณ์เหมือนได้เที่ยว

Indoor
Outdoor

Gallery