fbpx

ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในหน่วยงาน

3D Printer : Flashforge Guider IIs