Uploading and confirming a print

ส่งไฟล์ไปพิมพ์ และยืนยันการพิมพ์

This article applies to Form 2, Form 3, Form 3B

PreForm เป็นโปรแกรมที่ใช้เตรียมงานที่จะพิมพ์ของคุณแล้วส่งไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs เมื่อไฟล์ถูกส่งไปแล้วมันจะไปเข้าคิวอยู่ในเครื่องพิมพ์และจะต้องแตะที่หน้าจอแสดงผลเพื่อยืนยันก่อนจึงจะเริ่มพิมพ์

เคล็ดลับ:

หากคุณเตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณล่วงหน้าก่อนส่งไฟล์มาพิมพ์ ก็ไม่จำเป็นต้องแตะยืนยัน เครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์โดยอัตโนมัติ

การส่งงานพิมพ์จาก PreForm ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ก่อนที่จะส่งไฟล์ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับโปรแกรม PreForm ก่อนผ่านเครือข่าย Wi-Fi, USB, หรือ Local Area Network (LAN)

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ PreForm ด้วย Wi-Fi

Formlabs แนะนำให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผ่าน Wi-Fi เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และติดตามการพิมพ์ผ่าน Dashboard หากปุ่ม Upload Job สีส้มไม่สามารถกดได้ให้ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่า:

 1. ตรวจสอบว่าไม่มีการเปิดโปรแกรม PreForm ซ้ำซ้อนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณว่าอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน
 3. หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ ให้บันทึกงานของคุณก่อน แล้วปิดโปรแกรม PreForm
 4. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ เปิดโปรแกรม PreForm อีกครั้ง แล้วเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

ส่งไฟล์งานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์

หลังจากที่สร้าง support และ หันทิศทางของโมเดลในโปรแกรม PreForm เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่มสีส้ม Start a print ที่แถบเครื่องด้านซ้าย

ข้อสังเกต:

อย่าตัดการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ระหว่างที่กำลังส่งไฟล์

ดูชนิดของวัสดุที่จะพิมพ์ให้ตรงกัน

เครื่องพิมพ์จะแจ้งเตือนเมื่อวัสดุที่กำหนดในโปรแกรม กับวัสดุจริงที่ใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์ไม่ตรงกัน ให้ปฏิบัติตามข้อความที่แจ้งบนหน้าจอสัมผัสในการยืนยันชนิดของเรซิน และถาดเรซินให้ตรงกับที่กำหนดใน PreForm

เคล็ดลับ:

เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด โปรดเขย่าขวดเรซินทุกๆ สองสัปดาห์เพื่อให้เนื้อเรซินเข้ากันได้ดี

ยืนยันงานพิมพ์บนหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์

ในหน้าแรกของจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์จะแสดงว่าไฟล์ FORM กำลังถูกส่งมา เมื่อส่งเสร็จเรียบร้อยคุณจะสามารถเลือกไฟล์ที่จะพิมพ์ได้จาก Queue

ในการยืนยันการพิมพ์บนหน้าจอสัมผัส:

 • สำหรับเครื่อง Form 2 เลือกงานที่จะพิมพ์จากหน้าจอเริ่มต้น หรือ Queue จากนั้นกดปุ่มบนเครื่องเพื่อยืนยัน
 • สำหรับเครื่อง Form 3/Form 3B แต่ที่ปุ่ม Print บนหน้าจอเริ่มต้นหลังจากที่เลือกงานที่จะพิมพ์จาก Queue แล้ว

การจัดการงานที่ส่งไปแล้ว

เครื่องพิมพ์จะบันทึกไฟล์ในรูปแบบของ FORM ที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์แล้วใน Queue เพื่อนำไปพิมพ์ได้ในภายหลัง

การสั่งพิมพ์งานที่เคยพิมพ์ไปแล้ว

การสั่งพิมพ์งานที่บันทึกอยู่เครื่อง:

 1. ตรวจสอบเรซิน และถาดเรซิน ให้ตรงกับที่ตั้งไว้ในไฟล์งาน
 2. เลือกชื่อไฟล์งานที่ต้องการพิมพ์ใน Queue บนหน้าจอสัมผัส
 3. ยืนยันการสั่งพิมพ์

 การลบไฟล์งาน

ในการลบไฟล์งาน:

 1. แตะที่ Queue บนหน้าจอสัมผัส
 2. เลือกชื่อไฟล์ที่จะลบใน Queue.
 3. แตะที่ Delete.

 การจัดการเครื่องพิมพ์ระหว่างงานพิมพ์

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs ถูกออกแบบให้เปิดใช้งานตลอดเวลาแม้ไม่ได้พิมพ์งาน หากต้องการปิดเครื่องให้ถอดสายไฟฟ้าออกจากเครื่อง

โหมดพักเครื่อง (รุ่น Form 2 เท่านั้น)

การพักเครื่องจะเป็นการปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อเครื่องไม่ได้ถูกใช้งาน วิธีพักเครื่องชั่วคราว:

 1. กดปุ่มบนเครื่องค้างไว้ประมาณ 10 วินาที จอภาพจะดับไป
 2. กดปุ่มบนเครื่องอีกครั้งหนึ่งเพื่อเรียกกลับมาในโหมดปรกติ