มีอะไรใหม่ใน FlashPrint-4.2.0

มีอะไรใหม่ใน FlashPrint-4.2.0

มีอะไรใหม่ใน FlashPrint-4.2.0

  1. เพิ่มคำสั่ง Sequential Printing ใน expert mode.
    ในกรณีที่พิมพ์งานหลายชิ้นในคราวเดียว คำสั่งนี้จะกำหนดให้เครื่องพิมพ์ พิมพ์งานชิ้นแรกจนเสร็จ ก่อนที่จะพิมพ์ชิ้นต่อไป สามารถลดเส้นใยขณะหัวพิมพ์ย้ายตำแหน่งระหว่างชิ้นงานได้
  2. เพิ่มการชดเชยขนาดชิ้นงานในแนวแกน Z
  3. กำหนดความเร็วในการพิมพ์ ที่เลเยอร์แรกที่อยู่เหนือ raft ช่วยให้งานติดกับ raft ได้ดีขึ้น
  4. เพิ่มตัวเลือกขนาดรูหัวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น Guider IIs
  5. ปรับค่าการพิมพ์ตั้งต้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
  6. การแก้ไขปรับปรุงอื่น ๆ