ขอขอบคุณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงาน

3D Printer : Flashforge Creator Pro

Tagged with →  
Share →