ขอขอบคุณ บริษัท คอร์ดี้ไบโอเทค จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Form2 ไปใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภคให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer: Form2

Tagged with →  
Share →