ขอขอบคุณ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max350 ไปใช้ในการเรียนการสอนของทางคณะ

3D Printer : FullScale Max350


Tagged with →  
Share →