ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider IIs ไปใช้ในหน่วยงาน

3D Printer : Flashforge Guider IIs

Share →