ลูกค้า : ALPLA Packaging

ลูกค้า : ALPLA Packaging

ขอขอบคุณ  บริษัท ALPHA
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของหน่วยงาน Packaging

3D Printer :  Flashforge Guider

Untitled-1

**ต้นแบบขวด Protex** ปัจจุบันงานออกแบบนี้ เอามาผลิตจริงๆแล้ว
**ต้นแบบขวด Protex**
ปัจจุบันงานออกแบบนี้ เอามาผลิตจริงๆแล้ว

27396