ลูกค้า : Calgate Palmolive

ลูกค้า : Calgate Palmolive

ขอขอบคุณ  บริษัท Calgate Palmolive (Thailand)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max300 ไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของหน่วยงาน Packaging

3D Printer :  FullScale Max300

Untitled-1