ลูกค้า : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลูกค้า : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอขอบคุณ  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ David SLS3 และเครื่องพิมพ์ ไปใช้ในการสแกนเชิงการแพทย์ สแกนอวัยวะ เพื่อไปทำอุปกรณ์ประกอบการสอนทางการแพทย์

3D Scanner : David SLS3

แพทย์มศว

คณะแพทย์มศว._170113_0029

คณะแพทย์มศว._170113_0027

คณะแพทย์มศว._170113_0022

คณะแพทย์มศว._170113_0025

คณะแพทย์มศว._170113_0004

คณะแพทย์มศว._170113_0007

คณะแพทย์มศว._170113_0001