ลูกค้า: บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด

ลูกค้า: บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์ จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบเรซิ่น Flashforge Hunter DLP 3D Printer ไปใช้ในออกแบบ พัฒนา และผลิตสินค้าคุณภาพสูง

3D Printer : Flashforge Hunter

logo ฟอร์เวริ์ดฟรีแลน_๑๗๑๑๐๔_0005

ฟอร์เวริ์ดฟรีแลน_๑๗๑๑๐๔_0004

ฟอร์เวริ์ดฟรีแลน_๑๗๑๑๐๔_0008