ลูกค้า: บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max350 เพื่อใช้พัฒนาสินค้าของบริษัท ฯ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3D Printer : Fullscale Max350