ลูกค้า: กรุงไทยพลาสแพค

ลูกค้า: กรุงไทยพลาสแพค

ขอขอบคุณ บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Guider II เพื่อใช้ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

3D Printer : Flashforge Guider II

logo_ktp_ktps ktp guider2_170808_0003

ktp guider2_170808_0005

ktp guider2_170808_0006

ktp guider2_170808_0002