ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro จำนวน 4 เครื่อง ไปใช้ในการเรียนการสอน

3D Printer : Flashforge Creator Pro

default

ม.ธัญบุรี_170808_0001

ม.ธัญบุรี_170808_0004

ม.ธัญบุรี_170808_0005

ม.ธัญบุรี_170808_0002