Maintaining resin temperature

การรักษาอุณหภูมิของเรซิน

This article applies to Form 2, Form 3, Form 3B

 

เครื่องพิมพ์ SLA ของ Formlabs (เริ่มตั้งแต่รุ่น Form 2) จะมีการอุ่นเรซินให้ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ก่อนเริ่มการพิมพ์ เมื่อความร้อนสูงขึ้นถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ของวุสดุแต่ละชนิด เครื่องพิมพ์ก็จะเริ่มทำการพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจจะหยุดพิมพ์บางขณะเพื่อตรวจสอบ และปรับอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม

FORM 2 FORM 3/FORM 3B
เครื่อง Form 2 จะมีแคร่โลหะรองรับถาดเรซิน ซึ่งจะทำความร้อนให้เรซิน และจะมีเซนเซอร์แบบอินฟาเรดที่ด้านด้านหลังถาดในตรวจจับอุณหภูมิ เครื่อง Form 3 จะมีท่อเป่าลมร้อนด้านในเครื่องซึ่งจะเป่าไปยังถาดเรซินเพื่ออุ่นเรซิน ตัวตรวจวัดอุณหภูมิจะอยู่ภายในท่อ

ข้อสังเกต:

เมื่อเปิดใช้งาน Open Mode ในเครื่อง Form 2 จะปิดการทำงานของตัวทำความร้อน ใบปาด และระบบตรวจวัดเรซิน

การทำความร้อนล่วงหน้า

เมื่อยืนยันการสั่งพิมพ์แล้ว เครื่องพิมพ์จะเข้าสู่สถาะเตรียมพิมพ์ และจะอุ่นเรซินให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ เรซินแต่ละชนิดจะอุ่นที่อุณหภูมิต่างกัน โปรดปิดฝาครอบไว้เสมอมิฉะนั้นเครื่องพิมพ์จะไม่ทำงาน

ข้อสังเกต:

การทำความร้อนล่วงหน้าอาจะใช้เวลาถึง 15 นาที

อุณหภูมิที่เริ่มพิมพ์

เมื่ออุณหภูมิสูงถึงจุดที่กำหนดแล้ว (ประมาณ 30°C) แท่นพิมพ์จะเลื่อนต่ำลงมา หากแตะที่ปุ่ม Start Now ในขณะที่อุณหภูมิยังไม่ถึงจุดที่กำหนด (ต่ำกว่า 30°C) อาจจะทำให้เกิดปัญหางานหลุดจากแท่นพิมพ์ได้

เคล็ดลับ:

ครวจสอบอุณหภูมิของเรซินได้โดยแตะที่ปุ่ม Home

การเริ่มต้น และสิ้นสุดการพิมพ์

ในขณะที่พิมพ์งานอยู่ เครื่องพิมพ์จะคงอุณหภูมิของเรซินไว้ที่ประมาณ 35°C และเมื่อพิมพ์งานเสร็จแล้ว เครื่องพิมพ์จะยังคงรักษาอุณหภูมินั้นไว้อีกประมาณ 30 นาที ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพิมพ์งานต่อไปได้ทันที เมื่อพ้น 30 นาทีไปแล้วการทำความร้อนจะหยุดลง แต่ถาดเรซินยังคงอุ่นอยู่

ระวัง:

ในเครื่อง Form 2 แคร่เหล็กที่อยู่ใต้ถาดเรซิ่นอาจจะร้อนมาก ห้ามสัมผัสแคร่เหล็กเมื่อทำการถอดถาดเรซินออกมา