ลูกค้า : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลูกค้า : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อุดหนุนเครื่องสแกนสามมิติ David SLS3 และเครื่องพิมพ์ FullScale Max450 ไปใช้ในการสแกนเชิงการแพทย์ สแกนกระดูก สรีรศาสตร์ ในการทำวิจัย สอนนักศึกษาแพทย์

3D Scanner : David SLS3
3D Printer : FullScale Max450

แพทย์จุฬา

คณะแพทย์จุฬา_170307_0042

คณะแพทย์จุฬา_170307_0046

คณะแพทย์จุฬา_170307_0045

คณะแพทย์จุฬา_170307_0037

คณะแพทย์จุฬา_170307_0012

คณะแพทย์จุฬา_170307_0005

คณะแพทย์จุฬา_170307_0049