fbpx

ลูกค้า: ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ จุฬาฯ

ลูกค้า: ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ จุฬาฯ

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทย์ จุฬาฯ

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro และ Flashforge Adventurer 3 ไปใช้ในกิจการของหน่วยงาน

3D Printer :Flashforge Creator Pro

3D Printer : Flashforge Adventurer 3