ลูกค้า: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ลูกค้า: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ขอขอบคุณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในกิจการของหน่วยงาน

3D Printer :Flashforge Creator Pro