fbpx

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอขอบคุณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการสอนนักศึกษา

3D Printer :Flashforge Creator Pro