ลูกค้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลูกค้า : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Fullscale Max 450 ไปใช้ในกิจการของหน่วยงาน

3D Printer : Fullscale Max 450

PNOHT600117001019801การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค_6945 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค_2143 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค_1119 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค_2742 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค_5113 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค_7427 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค_9768การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค_9556