fbpx

ลูกค้า: SEKI CORP (THAILAND) CO., LTD.

ลูกค้า: SEKI CORP (THAILAND) CO., LTD.

ขอขอบคุณ SEKI CORP (THAILAND) CO., LTD.
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Advenrurer 3ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3D Printer : Flashforge Advenrurer 3,