ขอขอบคุณ บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ FullScale Max450  ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer : FullScale Max450

Tagged with →  
Share →