ขอขอบคุณ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

3D Printer : Flashforge Creator Pro113138155โรงเรียนสงวนหญิง_171003_0006โรงเรียนสงวนหญิง_171003_0005 โรงเรียนสงวนหญิง_171003_0004 โรงเรียนสงวนหญิง_171003_0003 โรงเรียนสงวนหญิง_171003_0002

Tagged with →  
Share →