ขอขอบคุณ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด(มหาชน)
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Form2 ครบชุดไปใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อผู้บริโภคให้มีคุณภาพดียิ่่งขึ้น

3D Printer: Form2, Form Cure, Form Wash

Tagged with →  
Share →