ลูกค้า: Choon Jewelry Company Limited

ลูกค้า: Choon Jewelry Company Limited

ขอขอบคุณ Choon Jewelry Company Limited
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ช่วยในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

3D Printer :Flashforge Creator Pro