ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลูกค้า: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอขอบคุณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Finder ไปใช้ในการเรียนการสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษา

เครื่องพิมพ์สามมิติ: Flashforge Finder

พระจอมลาดกระบัง_170831_0001 พระจอมลาดกระบัง_170831_0010 พระจอมลาดกระบัง_170831_0004 พระจอมลาดกระบัง_170831_0006 พระจอมลาดกระบัง_170831_0003