ลูกค้า: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลูกค้า: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ  Fullscale Max 350 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

3D Printer :  Fullscale Max 350