ลูกค้า: ปตท. จำกัด (มหาชน)

ลูกค้า: ปตท. จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณ ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ .ศูนย์ฏิบัิการชลบุรี 

ที่อุดหนุนเครื่องพิมพ์สามมิติ Flashforge Creator Pro ไปใช้ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

3D Printer :  Flashforge Creator Pro

13

ปตท ฉะเชิงเทรา_170817_0006

ปตท ฉะเชิงเทรา_170817_0001

ปตท ฉะเชิงเทรา_170817_0002

ปตท ฉะเชิงเทรา_170817_0003

ปตท ฉะเชิงเทรา_170817_0004